اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/01
کل خالص ارزش دارائی ها 338,909,335,569 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,810,378 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,810,378 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,950,591 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 34,546

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/22

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي علي بيگي، محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر