اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/11
کل خالص ارزش دارائی ها 1,296,659,292,886 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 23,996,655 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 23,996,655 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 24,168,761 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 54,035

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/22

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي، محمد خبري زاد

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر